81 584 71 26 - Lublin, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Charlęż,

250 000 | 4000 m2
nr oferty: 1175/BNK/OGS

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 4000m2. Działka narożna w kształcie prostokąta o wymiarach około 80m x 50m. Dojazd do działki ulicą asfaltową. Media: prąd, woda, telekomunikacja. W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona symbolem RM(zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem realizacji zabudowy jednorodzinnej na warunkach jak dla terenów MN). RM-terenyzabudowyzagrodowej-oustaleniach: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej, 2) dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej na warunkach jak dla terenów MN; 3) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż nie będą przekraczały 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub w parterowej zabudowie towarzyszącej; 4) realizacja budynków gospodarczych, inwentarskich, garażowych oraz budowli rolniczych pod warunkiem utrzymania uciążliwości projektowanych obiektów w granicach władania terenem przez dysponenta obiektu; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami mieszkalnymi, gospodarczymi i inwentarskimi łącznie do 40% powierzchni działki; 6) powierzchnię biologicznie czynna ustala się na 40% powierzchni działki, 7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej: a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą stanowi poddasze użytkowe, b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najniższego punktu terenu w obrysie budynku, c) wysokość kalenicy do 10 metrów, d) dach o połaciach nachylonych pod kątem 20-45°, 8) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy gospodarczej i inwentarskiej: a) wysokość 1 kondygnacja nadziemna, b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najniższego punktu terenu w obrysie budynku, c) wysokość kalenicy dla budynków gospodarczych do 9,0 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku, dla budynków inwentarskich do 10,0 metrów, d) dachy jedno lub dwu spadowe, 9) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią lub przy granicy działki pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego; 10) realizacja zabudowy jednorodzinnej w terenach zabudowy zagrodowej pod warunkiem , że zwarty obszar terenów zabudowy nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej, 11) dopuszcza się wykorzystanie zabudowy zagrodowej na funkcję agroturystyczną oraz realizację obiektów związanych z usługami agroturystycznymi; 12) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich. Zapraszam do kontaktu. Marcin Stępniak 571-241-152

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin,

5 570 000 | 24773 m2
nr oferty: 1171/BNK/OGS

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa położona w Lublinie na Zadębiu o powierzchni 24773 m2 oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren aktywności gospodarczej - AG. Ogólne: powierzchnia 24773 m2, wymiary ok. 264 m x93,80 m, o kształcie nieregularnym. Działka płaska w drugiej linii zabudowy z dostępem do drogi publicznej o szerokości 7 m drogą asfaltową. Media: na działce woda, w drodze prąd, kanalizacja, gaz Przeznaczenie: przeznaczenie gruntu pod różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową taką jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, usługi obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz zapleczem administracyjnym i socjalnym. Dla terenu ustala się: - nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej- zgodnie z regulacją zapisów szczegółowych, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej, - wysokość realizowanych obiektów ustala się jako niskie lub średniowysokie, chyba że jest to uwarunkowane technologia produkcji lub składowania, - wymóg zachowania strefy uciążliwości oraz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych jak również placu nawrotowego dla przewidywanego, transportu samochodowego w granicach własnej posesji, - dla inwestycji mogącej powodować potencjalne zagrożenie dla otoczenia, niezbędne jest wykonanie w zakresie opisanym przez przepisy szczególne, oceny oddziaływania jej na środowisko, Dopuszcza się: Wewnętrzną wymianę funkcji lub przystosowanie funkcji istniejących do wymagań rynku lub tworzenie nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz produkcji i nauki (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki wysokich technologii, itd.). Lokalizację wielkokubatorowych obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz usług komercyjnych w tym stacji paliw. Funkcjonowanie istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością jej remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowania. Lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników, oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową. Możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej przez sić dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% VAT. Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Hajdów - Zadębie

437 081 | 2356 m2
nr oferty: 1164/BNK/OGS

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa położona w Lublinie (ul. Hajdowska, dz. Hajdów-Zadębie) o powierzchni 2356 m2. Zapraszam do dokładnego zapoznania się ze szczegółami: Ogólne: powierzchnia 2356m2, wymiary ok. 56x43m, o kształcie prostokąta (patrz: zdjęcia). Działka porośnięta licznymi drzewami i krzewami, ogrodzona siatką, z metalową bramą i furtką. Na działce drewniana wiata. Media: prąd i kanalizacja na działce, woda po przeciwnej stronie ulicy. Droga: bezpośrednie położenie przy asfaltowej drodze publicznej. Przeznaczenie: AG/M4 - tereny aktywności gospodarczej na wydzielonych działkach z towarzyszącą funkcją mieszkaniową z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów dla różnych form działalności takich, jak np. średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty naprawcze i remontowe z niezbędnym zapleczem socjalno administracyjnym z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Stan prawny: przedmiotem sprzedaży notarialnej jest 1/2 udziałów we współwłasności działki, pozostałe 1/2 udziałów obciążone zadłużeniem podlega sprzedaży za pośrednictwem komornika. Cena obejmuje: 230 000,00 zł z tytułu nieobciążonej długami 1/2 udziałów oraz cenę oszacowania pozostałej połowy udziałów na cele licytacji komorniczej, tj. 207 081,00 zł (możliwość przystąpienia do licytacji i uzyskania niższej ceny, dotychczasowa cena wywoławcza: 138 054,00 zł, przewidywany termin następnej licytacji wiosną 2021). Okolica: teren płaski, luźna zabudowa jednorodzinna i obiekty przemysłowe/gospodarcze, w promieniu 1 km 2 przystanki komunikacji miejskiej (przy ul. Turystycznej). Serdecznie zapraszam do kontaktu !